English English Français Deutsch

Version Française ci-dessous  -  English version below

 

Legal disclaimers

E-mail disclaimer

De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen zonder het te lezen. Het is strikt verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. De inhoud van deze e-mail is niet wettelijk bindend, tenzij deze per brief bevestigd is. Alhoewel deze e-mail en de bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen.

Website disclaimer

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. DPO geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar sites van derden, welke niet door DPO gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan “DPO Accountants & Belastingconsulenten”, or “DPO Bedrijfsrevisoren”, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van “DPO Accountants & Belastingconsulenten”, or “DPO Bedrijfsrevisoren”.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en onze website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met onze website) of na elke raadpleging van onze website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

 

Legal disclaimers

E-mail disclaimer

Les informations contenues dans ce courriel sont strictement confidentielles et ne sont destinées qu’au destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire, veuillez nous en avertir immédiatement et détruire le message sans le lire. Il est strictement interdit de copier ce message ou d’en dévoiler le contenu à des tiers sans notre autorisation. Le contenu de ce courriel est non-contraignant légalement, sauf si le contenu de ce courriel était confirmé par lettre. Bien que ce courriel et ses annexes soient supposés être exempts de virus, ceci ne peut pas être garanti. Nous ne pouvons donc pas être tenus responsables des dommages éventuels qui en résulteraient.

Disclaimer Site Internet

Ce site a été élaboré avec beaucoup de soin. Le site est, dans la mesure du possible, régulièrement mis à jour. DPO ne garantit cependant pas l’actualité, la précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’appropriation pour un objectif déterminé des informations, des données ou publications. L’information contenue sur ce site ne peut pas être assimilée à un conseil, ni à une offre ou à une proposition de contrat ni considérée comme en étant une composante. Si vous recherchez des conseils, nous vous suggérons de prendre contact avec l’un de nos experts qualifiés.

Responsabilité

Nous n’acceptons aucune responsabilité pour tout dommage direct ou indirect consécutif à l’accès, la consultation ou l’utilisation des informations, documents et publications disponibles sur ce site et l’utilisation d’applications interactives. Ce site peut contenir des hyperliens donnant accès à des sites de tiers qui ne sont ni contrôlés, ni gérés par DPO. Nous n’acceptons aucune responsabilité quant au contenu et à l’application de ces informations sur ces sites, ni quant au traitement/à la conservation des données personnelles des utilisateurs de ces sites.

Copyright

Les droits de propriété intellectuelle des données, publications et informations de ce site reviennent à “DPO Accountants & Belastingconsulenten”, or “DPO Bedrijfsrevisoren”, soit à des entités ou des tiers liés à elle et sont protégés par les droits d’auteur. Il n’est pas autorisé de multiplier le contenu de ce site, de le stocker dans une banque de données automatisée, de le divulguer, diffuser et de le vendre sous quelle forme ou de quelque manière que ce soit et indépendamment de la forme et des moyens, sans autorisation formelle et écrite préalable de “DPO Accountants & Belastingconsulenten”, or “DPO Bedrijfsrevisoren”.

Cookies

Nous utilisons des fichiers témoins sur notre site Internet. Il s’agit de petit fichiers de textes qui sont réalisés par un programme sur le serveur de notre site, mais conservés sur le disque dur de votre pc. Ces fichiers témoins sont techniquement nécessaires pour faciliter la communication entre votre pc et notre site (par ex. conservation de votre choix de langue) et servent également à évaluer et à améliorer l’utilité de l’information proposée et la manière dont elle est proposée. Pour être complet, nous vous permettons de refuser des fichiers témoins sur votre pc (ce qui peut influencer la communication avec notre site) ou d’éliminer après chaque consultation de notre site les fichiers témoins sur votre pc (automatiquement).

Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies (des fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour analyser la manière dont ses utilisateurs utilisent le site. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

 

 

Legal disclaimers

E-mail disclaimer

The information contained in this e-mail is strictly confidential and is intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not that person, please notify us hereof immediately and delete the message without reading it. It is strictly forbidden to copy the message or to divulge the contents thereof to any other persons, without our authorization. The contents of this e-mail is not legally binding, except if it is confirmed by letter. Although this e-mail and the attachments thereto are supposed to be free of any viruses, no guarantees whatsoever can be given in this respect. Therefore, we cannot be held liable for any damage that may result therefrom.

Website disclaimer

A lot of attention is paid to the construction of this website. The website is updated to the best of our abilities and on a regular basis. DPO however cannot give any guarantees regarding the currency, accuracy, correctness, completeness or appropriateness for a specific purpose of the information, data or publications. The information contained on this website is intended to provide general information to any persons that may be interested. The information is not intended as an advisory note, nor an offer or proposal of contract, nor as a component thereof. If you wish to receive some advice, we recommend you to contact one of our qualified experts.

Liability

We shall not assume any liability for any direct or indirect damage resulting from or relating to access to, consultation of or use of the data, information, documents and publications available on this website, and/or access to and use of interactive applications. This website may contain hyperlinks leading you to third-party websites, which are not verified or maintained by DPO. We shall not assume any liability for the contents and application of the information on these websites, nor for saving/processing the personal data of the persons using these websites.

Copyright

The intellectual property rights relating to the information, publications and data provided on this website belong to “DPO Accountants & Belastingconsulenten”, or “DPO Bedrijfsrevisoren”, or to entities associated to the same or to third parties and are copyrighted. It is not authorized to reproduce, save in an automated data file, divulge, distribute, transfer or sell anything from this website or the contents thereof, in any form and in any way whatsoever, and regardless of the form and means, without the prior express authorization, in writing, from “DPO Accountants & Belastingconsulenten”, or “DPO Bedrijfsrevisoren”.

Cookies

Our website uses cookies. These are small text files that are created by a programme on the server of our website, but that are saved on the hard disk of your pc. These cookies are technical requisites for a proper communication between your pc and our website (e.g. adjustment to the operating and browser system used on your pc, saving your language choice) or may be used to evaluate and improve the usefulness of the provided information and the way it is presented. For the sake of completeness, we draw your attention to the fact that you are entitled to refuse cookies on your pc (which may have an impact on the proper communication with our website) or (automatically) delete the cookies on your pc every time you have visited our website.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.